خلاصه 23 چکاوک

خلاصه قسمت 23 چکاوک

عمارت

صبح کامران از خواب بلند میشه وبه مادرش میگه این چیه زیربالش بود؟؟بسیمه هم میفهمه برای پسرش جادو وجمبل کردند وبهش میگه خدا لعنتشون کنه واسه همین چند روزه میگی سر درد داری وکامران هم ازش خداحافظی میکنه وبا پدرش میره وبهش میگه موضوع بین اون ومادرش چیه؟؟که سیف الدین هم بهش میگه چیزی هست که منو وتو سردرنمیاریم وکامران هم بهش میگه بالاخره میفهمه وباهم میرند

مدرسه

فریده به میشل میگه بالاخره میفهمه بین نجمیه وسلیم چیه؟؟چون اون خیلی ناراحت وناآرومه ومیشل هم بهش میگه دست از کاراگاه بازی برداره وبهش بگه تو تعطیلات چیکار کرده واز کامران بگه..فریده هم بهش میگه بخشی از رویاهای خوبتو درنظر بگیر وحالا وحشتناک ترین کابوستو بذار توش وماری هم بهش میگه نمیتونه خرابش کنه که فریده بهش میگه تو حتی نمیتونی تصور کنی ومن تو روز تعطیلم با همین کابوس روبرو شدم وبعد کامران سعی کرد منو از اون کابوس رها کنه وانگار وقتی که به چشمام نگاه میکرد داشتند گنجیشکا تو اون غذا میخوردند وبعد بهش میگه اونو کامران با هم یه خواب ودیدند ومیشل هم بهش میگه قند عسل ومیگی؟؟فریده هم بهش میگه آره ولی نتونسته بهش بگه وخجالت کشیده

عمارت

خدمتکارا کل خونه رو میگردند وتو چند جای دیگه هم از اون جادوها پیدا می کنند وبسیمه هم بهش میگه اون عوضی میخواد با جادو وجمبل پسرمو از دستم دربیاره وبعدش به اتاق فریده میرن وبسیمه هم به خدمتکارا میگه خیلی داره غصه میخوره که چرا اون حرفو زده وخدمتکارا هم بهش میگن کاش لال میشدند وچیزی بهش نمی گفتند وبسیمه هم بهشون میگه خوب کاری کردن که گفتند ومیخواد دعا کنه که سلیم بمیره ولی ضررش به بچه اش میرسه اون چجور آدمه حیوونی هست واگه قبل از ازدواج بیوه نمیشد وقضیه ناموسی نبود من اون سلیم وبعنوان سگ در خونه خدمم قبول نداشتم وفقط مجبوره ونجمیه هم از پشت در همه رو میشنوه

گلخونه

لونت به سلیم میگه اون نوشته رو به دست خونواده واصف رسوند(تو اون نوشته سلیم گفته جنازه شوهرتون واصف تو خلیج پیدا شده)ولونت هم بهش میگه از زیردر انداخته تو خونه شون وخیالش راحت باشه

اتاق روحانی

زن واصف نامه رو به قاضی میده وگریه میکنه وبهش میگه همه چیز تقصیر اون دکترکامرانه واومد تو خونه مون مارو تهدید کرد وقاضی هم ازش میخواد یه عکسی بیاره تا مطمئن بشن واونم قبول میکنه ومیره

کامران وسیف الدین هم از اونور پیش روحانی میرند

خونه نریمان

لونت به نریمان میگه باید براش یه کاری بکنه واونم بهش میگه دیگه هیچ کاری نمیکنه ولونت هم بهش میگه هنوزم باهاش یه خرده حسابی داره وقرضشم نداده وازش میخواد تا معاون روحانی اونجا بیاد و یه جوری خامش کنه وازش پذیرایی کنه ونریمان هم عصبانی میشه وبهش میگه تو در مورد من چی فکر کردی؟؟لونت هم بهش میگه فکر اشتباهی نکرده واگه قبول نکنه اونو به جرم زنا تو زندان میندازه وبهش پول میده تا شب ازمهمونش پذیرایی کنه

عمارت

خدمتکارا به بسیمه میگن کار منوره واون جادو کرده وبسیمه هم ازشون میخواد تا کامران میاد کاری نکنند ونندازنش دور تا بفهمه زنی که دوستش داره چجور آدمیه تازه از اتاق فریده هم دوتا پیدا کردند وبعدش میره یه گوشه ای وبا ناراحتی میشینه

بیمارستان

کامران به پدرش میگه اون نامه ای که برای زن واصف رفته کار کی میتونه باشه؟؟ واگه قاضی بهش دست خط ونشون میداد میتونست بفهمه کار کیه وسیف الدین هم بهش میگه حتما باهاش دشمنی دارن وکار یه آشناست وکامران هم بهش میگه کار یکی از بچه های بیمارستانه وگرنه از کجا کل مراحل درمان ومیدونست؟؟!!

روحانی با معاونش به بیمارستان میاد تا از همه افراد اونجا پرس وجو کنند که سلیم میفهمه واز اونجا دور میشه واونا هم پیش کامران میرند وازش پرس وجو میکنند واونم بهش میگه واصف تمام مراحل درمان ونوشته بوده ومعلومه با عجله رفته چون رو مقالات هم داشته کار میکرده که نصفه مونده

از اونورسلیم پیش روحانی میاد وبهش به دروغ میگه الان با معاونش حرف زده واسمش سلیم ودوست کامرانه وروحانی هم اونو نمیشناسه وبهش میگه پسرش میتونه کوفته بخوره؟؟ که سلیم بهش میگه باید معاینه ش کنه تا بفهمه واز اونجا میره وبعدش کامران میاد وروحانی بهش میگه چند نفر پسر اونو معاینه می کنند؟؟کامران هم بهش میگه یکی خودش ویکی هم استاد لازار که روحانی بهش میگه چند دقیقه پیش با سلیم حرف زده وکامران هم بهش میگه اونم تو درمون پدرم بهم کمک کرد واز دکترای اونجاست

مدرسه

فریده به میشل میگه باید از ماری حرف بکشند چون اون یه چیزایی میدونه وفقط اونجوری میتونه به خاله ش ثابت کنه حق با اونه

بیمارستان

کامران به سلیم میگه به قاضی گفتی پسرشو با هم مداوا کردیم؟؟سلیم هم بهش میگه میخواسته که اینجوری باشه ومثل قدیم دوباره با هم خوب باشند وقراره همینجوری به این رفتارش ادامه بده؟؟کامران هم بهش میگه آره همینه وباید قبل ازاینکه از پشت بهم خنجر میزدی این فکرو میکردی وبا عصبانیت میره

گلخونه

سلیم به لونت میگه امروز نزدیک بوده دستگیر بشه ومگه قرار نبوده معاون روحانی رو راضی بکنه ولونت هم بهش میگه باید منتظر بمونه تا نریمان راضی بشه وسلیم هم بهش میگه دیگه تحمل نداره و باید خیلی زود اینکارو بکنه

عمارت

بسیمه به کامران همه برگه های جادو رو نشون میده وکامران هم بازش میکنه ومادرش بهش میگه باز نکنه نفرین میشه وکامران هم داد میزنه ومیگه چیزی نگه وبعدش با عصبانیت پیش نریمان میره وبهش میگه این موهای تو نیست؟؟نریمان هم زیر بار نمیره وکامران هم بهش میگه بدجوری ناامیدش کرده ونریمان هم بهش میگه عشق قدیم خودشو دوست داره وازاین کامرانی که بهش اهمیت نمیده خیلی ناراحته وکامران هم میذاره که بره ولی نریمان جلوشو میگیره وکامران هم بهش میگه نذاره بیشتر از این ناراحتش کنه ونریمان هم بهش میگه نمیذاره همینجوری بره وکامران اون اینجوری باهاش رفتار نمیکنه ویکی اونو پر کرده ومغزشو شست وشو دادند واین منم همون خانمت..همونی که دوستش داشتی وبه حرفای دیگرون اهمیتی نده وکامران هم بهش میگه اعصابش خرابه وبگیره بخوابه ونذاره بیشتراز اون دلشو بشکونه ومیره

کامران برمیگرده خونه وبه مادرش میگه نریمان بهش گفته حرفای اونارو باور نکنه وکار اون نیست وبسیمه هم دوباره کلی غر میزنه وکامران هم میره تا بخوابه وتو تختش به عکس فریده نگاه میکنه

مدرسه

فریده داره با ماری صحبت می کنه که مدیر میاد وبه فریده میگه کامران برای دیدنش اومده واز این به بعد هم بهش بگه تا نیاد چون آدمای ممنوعه رو اینجا نمیخوان وفریده هم قبول میکنه ومیره

از اونورمیشل به ماری میگه نجمیه به فریده تهمت زده وخاله شم اونواز خونه بیرون انداخته وباید همه چیزو به فریده بگه

بالاخره فریده به اتاق میره وبه کامران میگه خوش اومده وکامران هم براش شکلات میاره وفریده هم خوشحال میشه ویکی رو میخوره وکامران هم فقط نگاش میکنه وفریده هم بهش میگه بازم دلت میخواد خب یکی بردار!!!کامران میگه از اونی که میخوره میخواد وفریده هم بهش میگه ولی من اونو گازش زدم وکامران هم میگه عیب نداره واونو میخواد وفریده هم بهش میگه اون نیمه خودشه واگه میخواد یکی دیگه برداره وکامران هم دوباره قبول نمیکنه وفریده هم مجبورمیشه اونوبه سمت دهنش بگیره ولی بدجنس تا میاد کامران گازش بزنه خودش میخوره ومیخنده وبه کامران میگه برای چی اومده؟؟نکنه میخواد اونو کنترلش کنه؟؟کامران هم بهش میگه کی میتونه تورو کنترل کنه؟؟!!فریده هم میخنده ومیگه خوبه تو هم فهمیدی وکامران هم بهش میگه امروز به خاطر من از مدرسه فرار میکنی؟؟فریده هم بهش میگه چرا؟؟خدا میدونه چه کاسه ای زیر نیم کاسه ست ومیخواد باهاش بازی کنه!!!کامران هم بهش میگه بازی نیست..ایندفعه فرق میکنه..میاد؟؟؟فریده هم قبول میکنه وکامران هم بهش میگه اگه یه دقیقه دیر کنه اصلا صبر نمیکنه ومیره وفریده هم بهش میگه یه دقیقه هم دیرنمیکنه وبه کامران قول میده واونم حسابی خوشحال میشه وفریده هم حسابی ذوق میکنه

مدرسه

فریده به ماری میگه حرفی برای گفتن داره یا نه؟؟ماری هم بهش میگه داره وبالاخره میخواد اعتراف کنه

جنگل-زیر درخت

کامران برای فریده گوجه سبز (یا به قول خودشون زردآلو) یه پاکت پر گرفته ومنتظره وخیلی هم هیجان داره ولی فریده نمیاد واونم با ناراحتی میره

بازار

نریمان عصبانی میشه واز خونه بیرون میاد وبه مغازه لونت میره وشیشه رو با سنگ میشکونه وسیف الدین هم از دور همه چیزو میبینه 

مدرسه

ماری همه چیزو برای فریده تعریف میکنه(درباره شکلاتای مسموم) وفریده هم بهش میگه چجوری تونسته به همچین مردی اطمینان کنه وماری هم بهش میگه سلیم به خاطر اونه که به نجمیه نزدیک شده واون فقط یه طعمه ست وفریده هم باعصبانیت با جمالی درشکه چی به بیمارستان میره

دفتر روحانی

روحانی با دیدن عکس واصف جنازه رو متعلق به اون معرفی میکنه وخونواده واصف هم بهش میگن همه چیز تقصیر کامرانه وروحانی به فکر فرو میره

بیمارستان

فریده پیش سلیم میره وبهش میگه میدونه چه غلطی میخواد بکنه واز زندگیشون بره بیرون ولی سلیم بهش میگه هیچ کاری نمیتونند بکنند نه اون ونه کامران وفریده هم بهش میگه منظورش چیه؟؟سلیم هم بهش میگه شنیدی دیگه.. منو با کامران تهدید نمیکنی!!!فریده هم بهش میگه این حرف خودشه وبه کامران کاری نداره..و میدونه قصدش چیه و باید از نجمیه جدا بشه واین حرفو دوبار تکرار نمیکنه وباید اینکارو بکنه وکامران هم که پشت در وایستاده همه چیزو میشنوه وپاکت میوه از دستش رو زمین میریزه وبا عصبانیت داخل اتاق میشه وبه فریده نگاه میکنه واونم همینجوری میمونه واین آغاز یه سوء تفاهم بزرگ برای کامران میشه وفکر میکنه بین فریده وسلیم یه چیزی هست.

/ 10 نظر / 287 بازدید
زیبا

خیلی ممنون.هیچ چیز زیباتر از این نیست که خلاصه های چکاوک را سریع میگذارید.موفق باشید.

ayda

ممنون از این خلاصه دقیق [قلب]

آوا

سلام وای تروخدا زود بعدی رو بزار ببینیم چی میشه...

الهه(کارادایی)

دوستان گلم من خودم چند وقت پیش این سریالو با زبون اصلی دیدم وتموم شده والان فقط به خاطر شما دارم دوبله شو میبینم تا خلاصه نویسی کنم وباید دوتا نکته رو بگم:یکی اینکه من هروقت سایت جم انلاین قسمتای جدیدو بذاره میتونم خلاصه شو بذارم که الان تا همین قسمت 23 رو گذاشته ودوما اینکه چون دوهفته دیگه دانشگاه ها باز میشه ومنم چهار روز تو هفته کلاس دارم دیگه نمیتونم به این منظمی بذارم والان چون بیکارم سریع تر میذارم ودر آخر هم از همتون بابت لطفی که به من همیشه دارید تشکر میکنم[قلب]

نسترن

مرسی عالی بود[گل]

پرنیام

سلام عزیزم دستت درد نکنه میشه بگی تو کدوم قسمت فریده رو می دزدن

الهه(کارادایی)

پرنیام جان عزیزم حالا مونده تا به اونجا برسه والان ما تازه تو دوبله قسمت 8 یا 9 اورجینال هستیم وقسمتی که سلیم فریده رو میدزده اگه اشتباه نکنم 18 یا 19 اورجینال بود

فاطمه بابایی

اووووووووووووووففففف پس کی قسمت بعدی رومیذارید؟دلم رفتتتت....مرسی الهه جون که اینقدرزحمت میکشی[قلب]

simin

سلااام وب خيلى خوبى دارين...وممنون بخاطراينکه خلاصه سريالاروميزارين...خسته نباشين..[قلب]فقط يه سوال ميدونين قسمت آخرسريال چکاوک چى ميشه؟خيلى کنجکاوم بدونم...وکلاچندقسمته سريالش؟...[گل]

نانا

وایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی[نگران][دلشکسته]