دوستان این عکس ها را مهسا جان فرستاده. عکس زیری مربوط به جوانی مادر رضا ملک است  واقعا زن زیبایی بوده و در این مجموعه چند عکس از ارکان به همراه خانواده اش را هم مشاهده می کنید