دوستان این عکس ها را مهسا جان فرستاده ممنون عکس زیر مربوط به هاتیجه و دوستش است