دوستان این عکس ها را مهسا جان فرستاده بوراک اوزجویت و دوستش در عکس زیر هستند