علی احسان خانه ای که جمیل و نیل در ان زندگی می کنند را خریداری می کند جمیل این قضیه را می فهمد و به نیل می گوید می رویم خانه پدرت و با انها زندگی می کنیم علی احسان هم قبول می کند جنگ عفت و جمیل شروع می شود انها از هر فرصتی برای در اوردن حرص یکدیگر استفاده می کنند. احسان هنوز با یاسمین ااست و عفت از سر لجش می گوید نمی توانم دیگر نقش بازی کنم و می روم به جمیل همه چیز را می گویم احسان به جمیل می گوید که عفت گفته این خانه را به تو بدهیم تا تو دست از سرما برداری که جمیل می گوید که من به تو و پولت نیازی ندارم. عفت پیش جمیل می رود تا همه چیز را به او بگوید اما جمیل به عفت می گوید می دانی چرا با تو ازدواج نکردم تو یک زن بی ارزش هستی من با همچین زنی ازدواج نمی کنم عفت عصبی می شود اما سعی می کند ظاهرش را حفظ کند در نهایت تصمیم به خودکشی می کند و می خواهد خودش را از بالای ساختمان بیاندازد که جمیل نمی گذارد و باز با هم عشقولانه می شوند و تصمیم می گیرند که اوضاعشان را درست کنند تا دوباره با هم باشند و هر دو جدا شوند. اویکو پسر پولداری که عاشق نعمت خواهر عفت است به خانه نعمت می رود بابای او اویکو را می بیند و او را کتک می زند و از پله ها پرت می کند پایین . اویکو سرش اسیب می بیند بعد از خوب شدن به یک عده پول می دهد تا بابای عفت و نعمت را کتک بزند. نعمت پدرش را زخمی پیدا می کند و به عفت زنگ می زند عفت کنار جمیل است و با هم به بیمارستان می رود. عفت نامه خودکشی اش را اتش می زند اما قسمتی از ان نسوخته باقی می ماند مستخدم ان را پیدا می کند و برای دادن نامه از عفت باج می گیرد عمه عفت می فهمد که عفت به مستخدم پول داده اما عفت دلیل اصلی این کار را نمی گوید. نیل به نزد عارف رییس جمیل می رود و از او می خواهد که جمیل را به سر کار اولش برگرداند و عارف خان هم این کار را می کند. علی احسان به یک عده پول می دهد که به جمیل تیراندازی کنند و او را بترسانند. عارف از روی فیلم دوربینهای امنیتی یکی از افراد را پیدا می کند و جمیل نزد ان مرد می رود اما ان مرد فرار می کند. عارف یک قرار شام با ارزو می گذارد اما ارزو سر قرار نمی رود تا ببیند که عارف چقدر پیگیر او می شود اما عارف دیگر از او سراغی نمی گیرد. رابطه علی احسان و یاسیمین هم روز به روز بهتر می شود. جمیل به عفت زنگ می زند که بیا تو باغ که هم را ببینیم که مستخدمی که از عفت پول گرفته بود عفت را تا باغ تمام می کند و این قسمت تمام می شود