سامی می ره پیش گلتن و می گه با اینور طبق گفته شما صحبت کردم او هم قرار شده که من یک فرصت دیگه بده. هندان برای مراقبت از بانو به خانه سینان ایر ها برگشته و اول از همه با جمره درگیر می شه و بهش می گه که مادر شوهرت شخصا از من دعوت کرده به خانه برگردم. زینب می ره پیش باریش و می گه می خوام استعفا بدهم باریش می گه کارت خوبه اما استعفای تو را نمی خواهم و امشب بیا مهمانی خانه ما انجا جان هم هست. جمره وقتی زینب را می بینه حسابی عصبی می شه و همش نوشیدنی می خوره و می گه فکر نمی کردم انقدر رو داشته باشی که بیای  خونه من . گونه ی از قصد نوشیدنی روی لباسش می ریزه و می گه برم دستهام را بشورم اما می ره توی اتاق باریش تا دنبال ان لباس با استین روغنی بگرده چیزی نشون نمی ده اما گویا گونه ی ان لباس را پیدا کرده بوده.شریف سیمای را که جایی نداشته می بره خونه خودش. کوزه ی بهش زنگ می زنه یکم صدای یک زن را می شنوه فکر می کنه دمت است به خانه دمت زنگ می زنه و مطمئن می شه که دمت خانه است این بار به خانه شریف زنگ می زند تا مطمئن شود که شریف هم خانه است و با دمت نباشد. سیمای اسم رییسش را می گوید و شریف شوکه می شود و می گوید که او با کوزه ی دشمن است نه با تو. یکی از دوستای کوزه ی هم اسم رییس بار را می گوید کوزه ی عصبی به بار می رود و حسابی رییس سیمای را کتک می زنه و شریف بعد کتک کاری می رسد. سیمای به شریف می گوید که فقط یک شب اینجا می مانم و بعدش می روم.