در قسمت اول دیدیم که جهان شرکت را به غزل و اوزان سپرده و خودش رفته سوار قایق اش شده و کلا از همه چیز بریده و از طرفی هم هارون ویلا را از دلارا خریده و حالا توی ویلا مهمونی گرفتن. ایسو هم باردار شده و این خبر حسابی او و دنیس را خوشحال کرده ولی باعث نگرانی دلارا شده . عمه ی ایسو هم در مغازه ی دلارا کار میکنه.